Sri Shankara Nethralaya

Logo

(Eye Hospital)Hospital Building

Sri Shankara Nethralaya Eye Hospital
Sri Shankara Nethralaya
# 1-116/1 Main Road,Miyapur
Hyderabad, Andhra Pradesh 500049
India

ph: +91-40-40123839/64545457
fax: +91-40-40165356
alt: +91-9959635000

Last Updated 13/12/2014

Sri Shankara Nethralaya Eye Hospital
Sri Shankara Nethralaya
# 1-116/1 Main Road,Miyapur
Hyderabad, Andhra Pradesh 500049
India

ph: +91-40-40123839/64545457
fax: +91-40-40165356
alt: +91-9959635000